bip_logo_150px

oferta edukacyjna prezentacja

Odwiedziło już nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

gości.

PostHeaderIcon Przetargi

PostHeaderIcon Zawiadominie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wodzisław Śl., dnia 20.11.2012

ZSP3. 1/2012

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2012 r. nastąpiło rozstrzygnięcie organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu ul., Marii Curie Skłodowskiej 3 przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2013.

 • W wyniku badania ofert została wybrana oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ?STANBARTEX?

Stanisław Pałac ul. Mickiewicza 20/84, 41-400 Mysłowice

Cena oferty: 98.400,00 brutto.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta oceniona na podstawie kryterium 100% ceny.

Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W przetargu nieograniczonym oferty nie podlegające odrzuceniu złożyli:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Streszczenie i porównanie ocen ofert przy zastosowaniu kryterium 100% ceny

 

1

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe IMAGE 43-186 Orzesze ? Gardawice, ul. Dojazdowa 53

95,60

2

PHOENIX BUSINESS sp. z o. o 41-707 Ruda Śląska ul. Kalinowa 9

78,46

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ?STANBARTEX?

Stanisław Pałac 41-400 Mysłowice , ul. Mickiewicza 20/84

100,00

4

SILENT TRADE ENERGY sp. z o. o 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tworzeń 8b

98,04

5

GWN sp. z o.o 44-351 Turza Śląska, ul. Bogumińska 77 c

 

98,62

6

P.W.ATEX sp. z o.o 44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3

96,15

 

7

SKŁAD W-HANDEL sp. z o.o Spółka Komandytowa

40-341 Katowice, ul. J. Korczaka 76 c

92,59

8

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH i BYTOWYCH sp. z o.o 44-100 Gliwice, ul. Chudoby 4/1

82,12

9

CARBOMAXBUD Gabriela Kurpanik 47-460 Chałupki ul. Boczna 12

99,19

 

10

P.H.U. ?GRZEŚ?Chrószcz Grzegorz 44-280 Rydułtowy ul. Strzody 55

96,09

 

11

USŁUGI TRANSPORTOWE i HANDEL Zając Marian

44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu 1/9

89,29

 

 

PostHeaderIcon Zakup i dostawa węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2013

Wodzisław Śląski: Zakup i dostawa węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2013
Numer ogłoszenia: 234573 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 , ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 44-313 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 32 7501253, faks 32 7501253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa 160 ton węgla typu 32.1, sortyment - groszek, granulacja od 5 mm do 25 mm w roku kalendarzowym 2013. Dostawca zobowiązany jest dostarczać węgiel sukcesywnie w ilości określonej przez zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne lub ustne w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez cały okres grzewczy w 2013 roku transportem do 10 ton jednorazowo. Zgłoszenia zamówienia będą potwierdzane pisemnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego. Termin realizacji zamówienia od 2 stycznia 2013 - 31 grudnia 2013.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5, 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilości dostawy (tj. mniej niż 160 ton węgla). 2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie w czasie trwania umowy podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik stanowiący różnicę średniej ceny sprzedaży z dnia dostawy z zakładów wydobywczych tego typu asortymentu wg. wzoru: wskaźnik waloryzacji = aktualna średnia cena w dniu dostawy - cena w dniu otwarcia ofert. Pozostałe składniki ceny ofertowej (transport) pozostają bez zmian

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zsp3.wodzislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Skłodowskiej nr 3 44-313 Wodzisław Ślaski Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Skłodowskiej nr 3 44-313 Wodzisław Ślaski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

acrobat
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2011 r. nastąpiło rozstrzygnięcie organizowanego przez  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  w Wodzisławiu ul., Marii Curie Skłodowskiej 3  przetargu nieograniczonego  na zakup i dostawę węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2012.

 

 • W wyniku badania ofert została wybrana oferta nr 6

PW ATEX Sp. z o.o.ul. Gliwicka 3  44-145 Pilchowice

cena brutto: 110.000,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:   najkorzystniejsza oferta oceniona na podstawie kryterium 100% ceny.

 

Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W przetargu nieograniczonym oferty złożyli:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Streszczenie i porównanie ocen ofert przy zastosowaniu kryterium 100% ceny

1

P.H.U.GRZEŚ Chrószcz Grzegorz  44-280 Rydułtowy

ul. Marcina Strzody 55

 

95,55

2

G&WSP. Zo.o. ul. Sudecka 31 47-400 Racibórz

 

98,41

3

Węglo Sprzęt Joanna Ogłoza-Palmąka ul. Szymanowskiego 2,  44-105 Gliwice

 

84,88

4

Przedsiębiorstwo Usługowo ?Handlowe STANBARTEX Stanisław Pałac ul. Mickiewicza  20/84,  41-400 Mysłowice

 

90,75

5

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ? Image? 43-186 Orzesze Gardowice ul. Dojazdowa 53

 

99,10

6

PW  ATEX Sp. z o. o. 44-145 Pilchowice ul., Gliwicka 3

 

100,00

 

PostHeaderIcon Zakup i dostawa węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2012


Wodzisław Śląski: Zakup i dostawa węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2012
Numer ogłoszenia: 315795 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 , ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 44-313 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 32 7501253, faks 32 7501253.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp3.wodzislaw.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.zsp3.wodzislaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa 160 ton węgla typu 32.1, sortyment - groszek, granulacja od 5 mm do 25 mm w roku kalendarzowym 2012. Dostawca zobowiązany jest dostarczać węgiel sukcesywnie w ilości określonej przez zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne lub ustne w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez cały okres grzewczy w 2012 roku transportem do 10 ton jednorazowo. Zgłoszenia zamówienia będą potwierdzane pisemnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego. Termin realizacji zamówienia od 2 stycznia 2012 - 31 grudnia 2012..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5, 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilości dostawy (tj. mniej niż 160 ton węgla). 2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie w czasie trwania umowy podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik stanowiący różnicę średniej ceny sprzedaży z dnia dostawy z zakładów wydobywczych tego typu asortymentu wg. wzoru: wskaźnik waloryzacji = aktualna średnia cena w dniu dostawy - cena w dniu otwarcia ofert. Pozostałe składniki ceny ofertowej (transport) pozostają bez zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp3.wodzislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Skłodowskiej nr 3 44-313 Wodzisław Ślaski Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Skłodowskiej nr 3 44-313 Wodzisław Ślaski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

acrobat
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia